Univerzitet u Banjoj Luci
Tehnološki fakultet

Vojvode Stepe Stapanovića 73
78000 Banja Luka
Tel/Fax: +387 51 465 032
glasnik@tf.unibl.org

Redakcija časopisa

Izdavač:

Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjaluci
Republika Srpska, BiH

Glavni i odgovorni urednik

Prof.dr Ljiljana Vukić

Međunarodni uređivački odbor

Prof.dr Slavko Mentus, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, Srbija,
Prof.dr Sonja Đilas, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija,
Prof.dr Milan Matavulj, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija,
Prof.dr Miodrag Lazić, Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac, Srbija,
Prof.dr Branko Bugarski, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija,
Doc.dr Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenia,
Doc.dr Simona Jevšnik, Univerza v Ljubljani, Akademija za dizajn, Ljubljana, Slovenia,
Prof.dr Todor Vasiljević, Victoria University, School of Biomedical and Health Sciences, Melburn, Australia.

Uređivački odbor iz BiH

Dr Branko Škundrić, akademik,
Prof.dr Jasminka Sadadinović,
Prof.dr Midhat Jašić,
Prof.dr Miloš Sorak,
Prof.dr Jelena Penavin-Škundrić,
Prof.dr Nedeljko Čegar,
Prof.dr Mihajlo Ristić,
Prof.dr Miloš Šolaja,
Prof.dr Miroslav Grubačić,
Prof.dr Radana Đuđić,
Prof.dr Zora Popović,
Prof.dr Milorad Maksimović,
Prof.dr Dušanka Stojanović,
Prof.dr Asima Davidović,
Prof.dr Zoran Kukrić,
Prof.dr Slavica Grujić,
Prof.dr Slavica Sladojević,
Prof.dr Ljiljana Topalić-Trivunović,
Doc.dr Snježana Mandić,
Doc.dr Svjetlana Janjić,

Sekretar

Jovanka Berberović

Lektor engleskog jezika

Sanja Josifović-Elezović

Kompjuterska priprema

Mr Saša Papuga