Univerzitet u Banjoj Luci
Tehnološki fakultet

Vojvode Stepe Stapanovića 73
78000 Banja Luka
Tel/Fax: +387 51 465 032
glasnik@tf.unibl.org

KONTAKT ADRESA

Glavni i odgovorni urednik:

Prof.dr Ljiljana Vukić

Gost urednik:

Doc. dr Saša Papuga

Sekretar:

Jovanka Todić

Kompjuterska priprema:

Branka Ružičić

Adresa redakcije:

Tehnološki fakultet
Ul.Vojvode Stepe Stepanovića 73
78 000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
e-mail: glasnik@tf.unibl.org
http://glasnik.tfbl.org