Univerzitet u Banjoj Luci
Tehnološki fakultet

Vojvode Stepe Stapanovića 73
78000 Banja Luka
Tel/Fax: +387 51 465 032
glasnik@tf.unibl.org
ISSN 2232-755X

Glasnik broj: 10 / 2014

J.Suljagić,
SINTEZA I PRIMJENA DIIMINSKIH LIGANADA U OKSIDATIVNOJ HECKOVOJ REAKCIJI

R.Petrović, N.Čegar, B.Škundrić, J.Penavin-Škundrić,
DEHIDRATACIJA DIETILETERA NA Mn(II)-MORDENITU

S.Zeljković, T.Ivas, J.Penavin-Škundrić, S.Sladojević, L.Vasiljević,
SINTEZA KALCIJUM FERITNIH PEROVSKITA MIKROVALNO-POTPOMOGNUTOM DEKOMPOZICIJOM RAZLIČITIH PREKURSORA

T.Vujić, B.Davidović-Plavšić, S.Uletilović, Ž.Saničanin,
ODNOS PH I AKTIVNOSTI ENZIMA ALANIN AMINOPEPTIDAZE I GAMA-GLUTAMILTRANSFERAZE U URINU PACIJENATA TRETIRANIH METOTREKSATOM

S.Papuga, P.Gvero, L.Vukić,
UTICAJ TEMPERATURE NA PIROLIZU OTPADNE PLASTIKE U REAKTORU SA FIKSNIM SLOJEM

J.Agbaba, A.Tubić, J.Molnar, M.Watson, .Krčmar,
UTICAJ PREDOZONIZACIJE NA UKLANJANJE PREKURSORA TRIHALOMETANA KOAGULACIJOM

L.Topalić-Trivunović, A.Savić, J.Kovačević, B.Balešević, S.Matoš,
MIKROBIOLOŠKI STATUS ZELENE SALATE PRIJE I NAKON STANDARDNOG PRANJA

D.Grujić, A.Savić, L.Topalić-Trivunović, S.Janjić, S.Jevšnik,
ISTRAŽIVANJE UTICAJA SIROVINSKOG SASTAVA I NAČINA OBRADE TKANINA NA NJIHOVA ANTIBAKTERIJSKA SVOJSTVA

D.Celcar,
SUBJEKTIVNE PROCENE TOPLOTNE UDOBNOSTI ODEĆE U HLADNOJ OKOLINI

N.Pavlović, Ž.Batoz, G.Šukalo, D.Dmitrović,
UTICAJ OTPADNIH VODA RAFINERIJE BROD NA STANJE TAKSONA ZOOBENTOSA SAVE

Š.Suljagić, A.Jotanović,
MJERNA NESIGURNOST HEMIJSKOG ANALITIČKOG REZULTATA - POREĐENJE EMPIRIJSKOG PRISTUPA I PRISTUPA MODELIRANJA

B.Pejović, V.Mićić, M.Tomić, P.Dugić, M.Cakić,
O JEDNOJ ANALOGIJI IZMEĐU SLOŽENIH HEMIJSKIH REAKCIJA I ELEKTRIČNIH KOLA